Jste zde

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2017 – nematuritní obor vzdělání

V Praze 24. dubna 2017

Č. j. GOA/191/An/2017

 

Přijatí

 

Obor vzdělání 63-51-J/01 Obchodní škola

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

Počet bodů

prospěch ZŠ

Počet bodů

přijímací

pohovor

068

56

Přijat

18

38

087

46

Přijat

16

30

 

Upozornění

 

Svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve škole, kam byl uchazeč přijat, musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud ve výše uvedené lhůtě byl předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nepotvrdí odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve střední škole, kam byl přijat, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky o rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání v dané střední škole.

V případě, že celkový počet žáků otevírané třídy nedosáhne minimálního počtu žáků stanoveného v § 25, odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění, nemůže být tato třída otevřena, to znamená, že nemůže být ani prakticky realizováno přijetí žáka do prvního ročníku daného oboru vzdělání.

 

 

V případě potřeby konzultace je možné se obrátit na paní Loudovou (235521214, loudova@goa.braillnet.cz) nebo pana Antova (235521216, antov@goa.braillnet.cz).

 

PhDr. Ivan Antov, v. r.

ředitel školy