Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení 2015/2016

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení, stanovení termínu konání přijímacího pohovoru a termínu doručení vyplněné přihlášky, kritérií přijímacího řízení, předpokládaného počtu přijímaných žáků a určení dokladu o zdravotním postižení uchazeče

 

ke stažení ZDE 


V Praze 29. června 2015

Č. j . GOA/485/An/2015

 

 

V souladu s § 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MŠMT č. 671/2004 sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů,

 

a) vyhlašuji čtvrté kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání:

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

63-41-M/02 Obchodní akademie (čtyřleté studium)

 

b) stanovuji termín pro konání přijímací zkoušky, která má formu přijímacího pohovoru, a to na:

  • 28. srpna 2015

 

c) uchazeč doručí řádně vyplněnou přihlášku řediteli školy nejpozději do 14. srpna 2015

 

d) stanovuji následující kritéria pro čtvrté kolo přijímacího řízení: 

 

Kritéria přijímacího řízení do Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 – 4. kolo

 

Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

 

1. Prospěch na ZŠ

(průměr za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku školy – za oba ročníky dohromady, kde uchazeč plnil povinnou školní docházku, maximum 3 body dle následující stupnice:

průměr do

1,30

1,60

1,90

body

3

2

1

u průměru nad 1,90 se započítává 0 bodů)

 

2. Uchazeči se zrakovým postižením

(0 až 9 bodů udělených na základě vyhodnocení studijních předpokladů uchazeče)

 

3. Uchazeči s jiným typem zdravotního postižení

Upozornění. Kapacita přijatých uchazečů s jiným typem zdravotního postižení než zrakové postižení, která je limitována 25% nejvyššího počtu žáků ve třídě stanoveného platným předpisem, již byla naplněna, další uchazeči s jiným typem zdravotního postižení než zrakové postižení nemohou být přijati do prvního ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (školní rok 2015/2016).

 

4. Přijímací pohovor

(maximum 12 bodů na základě rozhodnutí přijímací komise)

 

Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

 

1. Prospěch na ZŠ

(průměr za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku školy – za oba ročníky dohromady, kde uchazeč plnil povinnou školní docházku, maximum 3 body dle následující stupnice:

průměr do

1,40

1,80

2,20

body

3

2

1

u průměru nad 2,20 se započítává 0 bodů)

 

2. Uchazeči se zrakovým postižením

(0 až 9 bodů udělených na základě vyhodnocení studijních předpokladů uchazeče)

 

3. Uchazeči s jiným typem zdravotního postižení

(0 až 9 bodů udělených na základě vyhodnocení studijních předpokladů uchazeče a možnosti začlenění mezi zrakově postižené žáky)

 

4. Přijímací pohovor

(maximum 12 bodů na základě rozhodnutí přijímací komise)

 

Obecná ustanovení pro všechny obory vzdělání

Na základě získaného počtu bodů bude pro každý obor vzdělání sestaveno závěrečné pořadí uchazečů v rámci přijímacího řízení v příslušném kole.

Uchazeč, který získal méně než 12 bodů v přijímacím řízení, neuspěl a není přijat.

Uchazeči, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, stanovených kritérii, jsou přijati v pořadí podle celkového počtu dosažených bodů, a to do počtu přijímaných uchazečů uvedených v bodu e) tohoto dokumentu.

Ve všech uvedených oborech vzdělání je celkový počet přijatých žáků s jiným typem zdravotního postižení než zrakové postižení limitován 25% nejvyššího počtu žáků ve třídě stanoveného platným předpisem. Upozornění. Kapacita přijatých uchazečů s jiným typem zdravotního postižení než zrakové postižení, která je limitována 25% nejvyššího počtu žáků ve třídě stanoveného platným předpisem, již byla naplněna v oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, další uchazeči s jiným typem zdravotního postižení než zrakové postižení nemohou být přijati do prvního ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (školní rok 2015/2016).

 

Uchazeče bez zdravotního postižení škola upozorňuje na § 3, odst. 4 a 5 vyhlášky  č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění. 

Uchazeč bez zdravotního postižení, jehož přijetí by nebylo v souladu s ustanoveními výše uvedené vyhlášky, nemůže být přijat ke studiu ve škole.

Při vyhodnocení studijních předpokladů uchazeče se vychází z písemného doporučení školského poradenského zařízení, jehož součástí je navržení konkrétních podpůrných opatření.

 

 

e) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání: 

Kód oboru vzdělání (KKOV)

Název oboru vzdělání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

79-41-K/41

Gymnázium

3

63-41-M/02

Obchodní akademie 

1

  

f) v souladu s § 1, odst. 2 vyhlášky MŠMT č. 671/2004 sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, se určuje jako doklad o zdravotním postižení uchazeče písemné doporučení školského poradenského zařízení (disponujícího oprávněním k vystavení tohoto doporučení), jehož součástí je navržení konkrétních podpůrných opatření, ne starší než jeden rok k poslednímu možnému dni podání přihlášky pro příslušné kolo přijímacího řízení; tento doklad je jako doklad související s kritérii přijímacího řízení součástí přihlášky.

  

PhDr. Ivan Antov, v. r.

ředitel školy

 

 

Výsledky 3. kola přijímacího řízení 2015

ke stažení ZDE

 

V Praze 29. června 2015

Č. j. GOA/483/An/2015

Přijatí

 

Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

410

12,33

Přijat

  

Upozornění

 Svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve škole, kam byl uchazeč přijat, musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud ve výše uvedené lhůtě byl předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nepotvrdí odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve střední škole, kam byl přijat, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky o rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání v dané střední škole.

 

 V případě potřeby konzultace je možné se obrátit na paní Loudovou (235521214, loudova@goa.braillnet.cz) nebo pana Antova (235521216, antov@goa.braillnet.cz).

 

 

 

 

 

 

PhDr. Ivan Antov, v.r.

Dny otevřených dveří ve školním roce 2015-2016

Dovolujeme si Vás pozvat na Dny otevřených dveří ve školním roce 2015-2016


konané v termínech:

27. 11. 2015 od 9.00 do 16.00 hodin

11. 1. 2016 od 14.00 do 18.00 hodin

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2015

ke stažení  ZDE

 

V Praze 22. května 2015

Č. j. GOA/366/An/2015

 Přijatí

 Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

340

16,80

Přijat

315

12,00

Přijat

 

 Upozornění

 Svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve škole, kam byl uchazeč přijat, musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud ve výše uvedené lhůtě byl předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nepotvrdí odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve střední škole, kam byl přijat, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky o rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání v dané střední škole.

 

 

V případě potřeby konzultace je možné se obrátit na paní Loudovou (235521214, loudova@goa.braillnet.cz) nebo pana Antova (235521216, antov@goa.braillnet.cz).

  

PhDr. Ivan Antov, v.r.

 

ředitel školy

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2015

ke stažení ZDE

 

V Praze 22. dubna 2015

Č. j. GOA/257/An/2015

 

Přijatí

 

Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

101

15,00

Přijat

096

15,00

Přijat

136

15,00

Přijat

128

13,33

Přijat

116

12,50

Přijat

079

11,33

Přijat

094

11,17

Přijat

138

10,83

Přijat

 

Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

041

15,00

Přijat

097

15,00

Přijat

089

14,17

Přijat

135

13,83

Přijat

129

13,33

Přijat

118

12,50

Přijat

115

12,00

Přijat

071

11,83

Přijat

151

11,50

Přijat

080

11,33

Přijat

105

11,00

Přijat

132

  9,17

Přijat

112

  9,17

Přijat

087

  8,00

Přijat

137

 7,50

Přijat

123

 6,00

Přijat

092

 6,00

Přijat

 

 Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

102

15,00

Přijat

088

14,17

Přijat

134

13,83

Přijat

154

13,00

Přijat

077

12,67

Přijat

063

12,50

Přijat

070

11,83

Přijat

099

11,00

Přijat

117

10,33

Přijat

095

  9,67

Přijat

111

  9,17

Přijat

027

  9,17

Přijat

141

  9,00

Přijat

121

  8,50

Přijat

139

  8,17

Přijat

 

 

Obor vzdělání 63-51-J/01 Obchodní škola

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

076

13,83

  Přijat

 

Upozornění

 

Svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve škole, kam byl uchazeč přijat, musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud ve výše uvedené lhůtě byl předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nepotvrdí odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve střední škole, kam byl přijat, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky o rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání v dané střední škole.

 

V případě potřeby konzultace je možné se obrátit na paní Loudovou (235521214, loudova@goa.braillnet.cz) nebo pana Antova (235521216, antov@goa.braillnet.cz).

 

 

Nepřijatí

1) Uchazeč požadavkům přijímacího řízení vyhověl, ale umístil se za limitem počtu přijímaných žáků s jiným typem zdravotního postižení než zrakové postižení. Na základě Kritérií přijímacího řízení do Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115, v roce 2015 pro první kolo přijímacího řízení je v jednotlivých oborech vzdělání počet přijatých žáků s jiným typem zdravotního postižení než zrakové postižení limitován 25% nejvyššího počtu žáků ve třídě stanoveného platným předpisem. Tento limit stanovuje ustanovení § 10 odst. 2 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění.  

 

Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

152

10,33

Nepřijat

131

  9,17

Nepřijat

098

  8,33

Nepřijat

133

  6,67

Nepřijat

 

 

 

2) Uchazeč požadavkům přijímacího řízení vyhověl, ale umístil se za limitem počtu přijímaných žáků pro daný obor vzdělání. Na základě Kritérií přijímacího řízení do Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115, v roce 2015 pro první kolo přijímacího řízení jsou uchazeči, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, stanovených kritérii, přijati dle pořadí celkového počtu dosažených bodů, a to do limitu počtu přijímaných pro daný obor vzdělání. Limit představuje nejvyšší počet žáků ve třídě zřízené pro žáky se zdravotním postižením, Tento počet stanovuje ustanovení § 10 odst. 1 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění.

 

Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

142

8,00

Nepřijat

074

7,00

Nepřijat

122

6,00

Nepřijat

091

6,00

Nepřijat

 

 

 

 

PhDr. Ivan Antov, v.r.

 

ředitel školy

Studijní obory

Syndikovat obsah