Studijní obory


Nabízíme studium v oborech vzdělání:


 • zřizovatelem školy je Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2.
 • přestup mezi jednotlivými obory vzdělání možný
 • počítačové učebny s internetem; počítače s běžným displejem, s hmatovým výstupem, s hlasovým výstupem - vybavení na evropské úrovni
 • moderně vybavená cvičná kancelář
 • učebna přírodních věd a zeměpisu
 • plně kvalifikovaný pedagogický sbor
 • individuální přístup ke studentům
 • učebnice poskytovány zdarma
 •  internát první kategorie, dvoulůžkové pokoje
 • jídelna ve školním areálu
 • úspěšnost přijetí na VŠ srovnatelná s běžnými SŠ

Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Karlovy univerzity - http://www.pedf.cuni.cz

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení 2016/2017

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení, stanovení termínu konání přijímacího pohovoru a termínu doručení vyplněné přihlášky, kritérií přijímacího řízení, předpokládaného počtu přijímaných žáků a určení dokladu o zdravotním postižení uchazeče


ke stažení ZDE (doc)


V Praze 1. července 2016

Č. j. GOA/495/An/2016V souladu s § 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MŠMT č. 671/2004 sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů,


a) vyhlašuji čtvrté kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání:

79-41-K/41 Gymnázium

63-41-M/02 Obchodní akademie (čtyřleté studium)

75-41-M/01 Sociální činnost


b) stanovuji termín pro konání přijímací zkoušky, která má formu přijímacího pohovoru, a to na:

 • 31. srpna 2016


c) uchazeč doručí řádně vyplněnou přihlášku řediteli školy nejpozději do 18. srpna 2016


d) stanovuji následující kritéria pro čtvrté kolo přijímacího řízení:


Kritéria přijímacího řízení do Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 – 4. kolo


Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium


1. Prospěch na ZŠ

(průměr za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku školy – za oba ročníky dohromady, kde uchazeč plnil povinnou školní docházku, maximum 3 body dle následující stupnice:

průměr do

1,30

1,60

1,90

body

3

2

1

u průměru nad 1,90 se započítává 0 bodů)


2. Uchazeči se zrakovým postižením

(0 až 9 bodů udělených na základě vyhodnocení studijních předpokladů uchazeče)


3. Uchazeči s jiným typem zdravotního postižení

(0 až 9 bodů udělených na základě vyhodnocení studijních předpokladů uchazeče a možnosti začlenění mezi zrakově postižené žáky)


4. Přijímací pohovor

(maximum 12 bodů na základě rozhodnutí přijímací komise)


Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie


1. Prospěch na ZŠ

(průměr za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku školy – za oba ročníky dohromady, kde uchazeč plnil povinnou školní docházku, maximum 3 body dle následující stupnice:

průměr do

1,40

1,80

2,20

body

3

2

1

u průměru nad 2,20 se započítává 0 bodů)


2. Uchazeči se zrakovým postižením

(0 až 9 bodů udělených na základě vyhodnocení studijních předpokladů uchazeče)


3. Uchazeči s jiným typem zdravotního postižení

(0 až 9 bodů udělených na základě vyhodnocení studijních předpokladů uchazeče a možnosti začlenění mezi zrakově postižené žáky)


4. Přijímací pohovor

(maximum 12 bodů na základě rozhodnutí přijímací komise)

 

Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

 

1. Prospěch na ZŠ

(průměr za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku školy – za oba ročníky dohromady, kde uchazeč plnil povinnou školní docházku, maximum 3 body dle následující stupnice:

průměr do

1,40

1,80

2,20

body

3

2

1

u průměru nad 2,20 se započítává 0 bodů)


2. Uchazeči se zrakovým postižením

(0 až 9 bodů udělených na základě vyhodnocení studijních předpokladů uchazeče)


3. Uchazeči s jiným typem zdravotního postižení

(0 až 9 bodů udělených na základě vyhodnocení studijních předpokladů uchazeče a možnosti začlenění mezi zrakově postižené žáky)


4. Přijímací pohovor

(maximum 12 bodů na základě rozhodnutí přijímací komise)

 

Obecná ustanovení pro všechny obory vzdělání

Na základě získaného počtu bodů bude pro každý obor vzdělání sestaveno závěrečné pořadí uchazečů v rámci přijímacího řízení v příslušném kole.

Uchazeč, který získal méně než 12 bodů v přijímacím řízení, neuspěl a není přijat.

Uchazeči, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, stanovených kritérii, jsou přijati          v pořadí podle celkového počtu dosažených bodů, a to do počtu přijímaných uchazečů uvedených v bodu e) tohoto dokumentu.

Ve všech uvedených oborech vzdělání je celkový počet přijatých žáků s jiným typem zdravotního postižení než zrakové postižení limitován 25% nejvyššího počtu žáků ve třídě stanoveného platným předpisem.

Uchazeče bez zdravotního postižení škola upozorňuje na § 3, odst. 4 a 5 vyhlášky               č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění. 

Uchazeč bez zdravotního postižení, jehož přijetí by nebylo v souladu s ustanoveními výše uvedené vyhlášky, nemůže být přijat ke studiu ve škole.

Při vyhodnocení studijních předpokladů uchazeče se vychází z písemného doporučení školského poradenského zařízení, jehož součástí je navržení konkrétních podpůrných opatření.e) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání:

Kód oboru vzdělání (KKOV)

Název oboru vzdělání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

79-41-K/41

Gymnázium

3

63-41-M/02

Obchodní akademie

3

75-41-M/01

Sociální činnost

3f) v souladu s § 1, odst. 2 vyhlášky MŠMT č. 671/2004 sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, se určuje jako doklad o zdravotním postižení uchazeče písemné doporučení školského poradenského zařízení (disponujícího oprávněním k vystavení tohoto doporučení), jehož součástí je navržení konkrétních podpůrných opatření, ne starší než jeden rok k poslednímu možnému dni podání přihlášky pro příslušné kolo přijímacího řízení; tento doklad je jako doklad související s kritérii přijímacího řízení součástí přihlášky.


PhDr. Ivan Antov, v. r.

ředitel školy

Výsledky 3. kola přijímacího řízení 2016/2017

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115

 

Výsledky 3. kola přijímacího řízení 2016

 

V Praze 27. června 2016

Č. j. GOA/433/An/2016

 

Přijatí

 

 

Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie


Registrační číslo Celkový počet bodů Rozhodnutí
378 16,17 Přijat

 

 

Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost


Registrační číslo Celkový počet bodů Rozhodnutí
405 12,17 Přijat

  

 

 

Upozornění

 

Svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve škole, kam byl uchazeč přijat, musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud ve výše uvedené lhůtě byl předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nepotvrdí odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve střední škole, kam byl přijat, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky o rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání v dané střední škole.

 

V případě potřeby konzultace je možné se obrátit na paní Loudovou (235521214, loudova@goa.braillnet.cz) nebo pana Antova (235521216, antov@goa.braillnet.cz).

 

 

 

 

 

PhDr. Ivan Antov, v.r.

ředitel školy

BUTOVICKÉ VERŠOBRANÍ III.

 

Gymnázium pro zrakově postižené a SOŠ pro zrakově postižené a Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím v rámci česko-slovenského projektu JANUA LINGUARUM RESERATA vyhlašují recitačně dramatickou soutěž:

  

BUTOVICKÉ VERŠOBRANÍ III.

Soutěžíme v kategoriích (na volné téma):

 

1.     poezie – přednes básně v maximální délce 5 - 7 minut
2.     próza – přednes prozaického textu v maximální délce 8 minut
3.     drama – dramatické či hudebně dramatické podání literárního textu v maximální délce 10 minut

 

Ve všech kategoriích se mohou zúčastnit jednotlivci, dvojice či malé skupinky. Soutěž je určena žákům 8. a 9. tříd základních speciálních škol a studentům středních speciálních škol.

 

 

Soutěž proběhne 20. dubna 2016 v klubovně Komunitního centra svatého Prokopa, které je od naší školy (Gymnázia a SOŠ pro zrakově postižené) vzdálené cca 500 m.

 

 

Prosíme o zasílání přihlášek do soutěže nejpozději do 1. dubna 2016 na adresu: keliaskova@seznam.cz nebo eliaskova@goa.braillnet.cz

 


Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška nadačním příspěvkem ve výši 19.000 Kč.

 

Přihláška ke stažení ZDE

Pozvánka ke stažení ZDE

Organizace 2. pololetí 2015-2016

 

16. 2.               projekt k výuce SV (2. a 3. ročníky)

20. 2.               maturitní a imatrikulační ples v KC Novodvorská od 19 hodin

29. 2. – 6. 3.    jarní prázdniny

23. 3.                rozjezd na prázdniny po 5. hodině

24. – 25. 3.     velikonoční prázdniny

6. 4.                 jednání pedagogické rady (3. čtvrtletí 15-16)

                        INFORMACE PRO RODIČE od 16 do 18 h

7. 4.                 goalballový turnaj, výuka probíhá

27. 4.               uzavření klasifikace 4. ročníků

28. 4.               jednání pedagogické rady (2. pol. 4. roč.)

29. 4.               předání vysvědčení žákům 4. ročníků

2. 5. – 5. 5.     DT a PP společné části MZ

3. 5. a 4. 5.      dny ředitelského volna

9. – 13. 5.        turistický a CT kurz 2. a 3. ročníků

15. 5.               nejpozdější termín zpřístupnění výsledků DT

23. 5. až 3. 6.  odborná praxe třídy S3 

26. a 27. 5.      ústní MZ a obhajoby maturitních prací

27. 6.               uzavření klasifikace za 2. pololetí 15-16

28. 6.               jednání pedagogické rady (2. pololetí 15-16)

30. 6.               předání vysvědčení v 1. vyučovací hodině

1. 7. – 31. 8.    hlavní prázdniny

1. 9.                 začátek školního vyučování 2016/2017

Ročenky

Ročenka 2014-2015 ve formátu PDF (5 MB)

Ročenka 2013-2014 ve formátu PDF (4 MB)

Ročenka 2012-2013 ve formátu PDF (4 MB)

Ročenka 2011-2012 ve formátu PDF (9 MB)

Ročenka 2010-2011 ve formátu PDF (8,82 MB) nebo DOC (34 MB)

Ročenka 2009-2010 ve formátu PDF (10 MB) nebo DOC (43 MB)

Ročenka 2008-2009 ve formátu PDF (10 MB)

Ročenka 2007-2008 ve formátu PDF (9 MB) a DOC (32,5 MB)

Syndikovat obsah