Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2015

ke stažení ZDE

 

V Praze 22. dubna 2015

Č. j. GOA/257/An/2015

 

Přijatí

 

Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

101

15,00

Přijat

096

15,00

Přijat

136

15,00

Přijat

128

13,33

Přijat

116

12,50

Přijat

079

11,33

Přijat

094

11,17

Přijat

138

10,83

Přijat

 

Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

041

15,00

Přijat

097

15,00

Přijat

089

14,17

Přijat

135

13,83

Přijat

129

13,33

Přijat

118

12,50

Přijat

115

12,00

Přijat

071

11,83

Přijat

151

11,50

Přijat

080

11,33

Přijat

105

11,00

Přijat

132

  9,17

Přijat

112

  9,17

Přijat

087

  8,00

Přijat

137

 7,50

Přijat

123

 6,00

Přijat

092

 6,00

Přijat

 

 Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

102

15,00

Přijat

088

14,17

Přijat

134

13,83

Přijat

154

13,00

Přijat

077

12,67

Přijat

063

12,50

Přijat

070

11,83

Přijat

099

11,00

Přijat

117

10,33

Přijat

095

  9,67

Přijat

111

  9,17

Přijat

027

  9,17

Přijat

141

  9,00

Přijat

121

  8,50

Přijat

139

  8,17

Přijat

 

 

Obor vzdělání 63-51-J/01 Obchodní škola

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

076

13,83

  Přijat

 

Upozornění

 

Svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve škole, kam byl uchazeč přijat, musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud ve výše uvedené lhůtě byl předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nepotvrdí odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve střední škole, kam byl přijat, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky o rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání v dané střední škole.

 

V případě potřeby konzultace je možné se obrátit na paní Loudovou (235521214, loudova@goa.braillnet.cz) nebo pana Antova (235521216, antov@goa.braillnet.cz).

 

 

Nepřijatí

1) Uchazeč požadavkům přijímacího řízení vyhověl, ale umístil se za limitem počtu přijímaných žáků s jiným typem zdravotního postižení než zrakové postižení. Na základě Kritérií přijímacího řízení do Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115, v roce 2015 pro první kolo přijímacího řízení je v jednotlivých oborech vzdělání počet přijatých žáků s jiným typem zdravotního postižení než zrakové postižení limitován 25% nejvyššího počtu žáků ve třídě stanoveného platným předpisem. Tento limit stanovuje ustanovení § 10 odst. 2 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění.  

 

Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

152

10,33

Nepřijat

131

  9,17

Nepřijat

098

  8,33

Nepřijat

133

  6,67

Nepřijat

 

 

 

2) Uchazeč požadavkům přijímacího řízení vyhověl, ale umístil se za limitem počtu přijímaných žáků pro daný obor vzdělání. Na základě Kritérií přijímacího řízení do Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115, v roce 2015 pro první kolo přijímacího řízení jsou uchazeči, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, stanovených kritérii, přijati dle pořadí celkového počtu dosažených bodů, a to do limitu počtu přijímaných pro daný obor vzdělání. Limit představuje nejvyšší počet žáků ve třídě zřízené pro žáky se zdravotním postižením, Tento počet stanovuje ustanovení § 10 odst. 1 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění.

 

Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

142

8,00

Nepřijat

074

7,00

Nepřijat

122

6,00

Nepřijat

091

6,00

Nepřijat

 

 

 

 

PhDr. Ivan Antov, v.r.

 

ředitel školy

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení 2015/2016

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení, stanovení kritérií přijímacího řízení, předpokládaného počtu přijímaných žáků a určení dokladu o zdravotním postižení uchazeče

 Ke stažení ZDE

 

V Praze 19. prosince 2014
Č.j. GOA/646/An/2014

V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a §2, §3 vyhlášky MŠMT č. 671/2004 sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů,

 

a) vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání:

• 79-41-K/41 Gymnázium

• 63-41-M/02 Obchodní akademie (čtyřleté studium a zkrácené dvouleté studium)

Studijní obory

Syndikovat obsah