Studijní obory


Nabízíme studium v oborech vzdělání:


 • zřizovatelem školy je Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2.
 • přestup mezi jednotlivými obory vzdělání možný
 • počítačové učebny s internetem; počítače s běžným displejem, s hmatovým výstupem, s hlasovým výstupem - vybavení na evropské úrovni
 • moderně vybavená cvičná kancelář
 • učebna přírodních věd a zeměpisu
 • plně kvalifikovaný pedagogický sbor
 • individuální přístup ke studentům
 • učebnice poskytovány zdarma
 •  internát první kategorie, dvoulůžkové pokoje
 • jídelna ve školním areálu
 • úspěšnost přijetí na VŠ srovnatelná s běžnými SŠ

Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Karlovy univerzity - http://www.pedf.cuni.cz

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2016/2017

 ke stažení ZDE
 
Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení, stanovení kritérií přijímacího řízení, předpokládaného počtu přijímaných žáků a určení dokladu o zdravotním postižení uchazeče

 

V Praze 15. ledna 2016

Č.j. GOA/023/An/2016

 

V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými ustanoveními vyhlášky MŠMT č. 671/2004 sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů,

 

a) vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání:

·        

79-41-K/41 Gymnázium

·        

63-41-M/02 Obchodní akademie (čtyřleté studium a zkrácené dvouleté studium)

·        

75-41-M/01 Sociální činnost

·        

63-51-J/01 Obchodní škola

 

b) stanovuji následující kritéria pro první kolo přijímacího řízení: 

 

Kritéria přijímacího řízení do Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 – 1. kolo

 

Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

 

1. Prospěch na ZŠ

(průměr za druhé pololetí osmého ročníku a prvního pololetí devátého ročníku školy – za oba ročníky dohromady, kde uchazeč plnil povinnou školní docházku, maximum 3 body dle následující stupnice:

průměr do

1,30

1,60

1,90

body

3

2

1

u průměru nad 1,90 se započítává 0 bodů)

 

2. Uchazeči se zrakovým postižením

(0 až 12 bodů udělených přijímací komisí na základě vyhodnocení studijních předpokladů, schopností a dovedností uchazeče dle písemného doporučení školského poradenského zařízení, jehož součástí je navržení konkrétních podpůrných opatření)

 

3. Uchazeči s jiným typem zdravotního postižení

(0 až 12 bodů udělených přijímací komisí na základě vyhodnocení studijních předpokladů, schopností a dovedností uchazeče a možnosti začlenění mezi zrakově postižené žáky dle písemného doporučení školského poradenského zařízení, jehož součástí je navržení konkrétních podpůrných opatření)

 

Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie (platí pro čtyřleté studium i zkrácené dvouleté studium)

 

1. Prospěch na ZŠ

(průměr za druhé pololetí osmého ročníku a prvního pololetí devátého ročníku školy – za oba ročníky dohromady, kde uchazeč plnil povinnou školní docházku, maximum 3 body dle následující stupnice:

průměr do

1,40

1,80

2,20

body

3

2

1

u průměru nad 2,20 se započítává 0 bodů)

 

2. Uchazeči se zrakovým postižením

(0 až 12 bodů udělených přijímací komisí na základě vyhodnocení studijních předpokladů, schopností a dovedností uchazeče dle písemného doporučení školského poradenského zařízení, jehož součástí je navržení konkrétních podpůrných opatření)

 

3. Uchazeči s jiným typem zdravotního postižení

(0 až 12 bodů udělených přijímací komisí na základě vyhodnocení studijních předpokladů, schopností a dovedností uchazeče a možnosti začlenění mezi zrakově postižené žáky dle písemného doporučení školského poradenského zařízení, jehož součástí je navržení konkrétních podpůrných opatření)

 

4. V souladu s § 85 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se ke zkrácenému studiu pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou mohou hlásit uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání.

 

 

Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

 

1. Prospěch na ZŠ

(průměr za druhé pololetí osmého ročníku a prvního pololetí devátého ročníku školy – za oba ročníky dohromady, kde uchazeč plnil povinnou školní docházku, maximum 3 body dle následující stupnice:

průměr do

1,40

1,80

2,20

body

3

2

1

u průměru nad 2,20 se započítává 0 bodů)

 

2. Uchazeči se zrakovým postižením

(0 až 12 bodů udělených přijímací komisí na základě vyhodnocení studijních předpokladů, schopností a dovedností uchazeče dle písemného doporučení školského poradenského zařízení, jehož součástí je navržení konkrétních podpůrných opatření)

 

3. Uchazeči s jiným typem zdravotního postižení

(0 až 12 bodů udělených přijímací komisí na základě vyhodnocení studijních předpokladů, schopností a dovedností uchazeče a možnosti začlenění mezi zrakově postižené žáky dle písemného doporučení školského poradenského zařízení, jehož součástí je navržení konkrétních podpůrných opatření)

 

Obor vzdělání 63-51-J/01 Obchodní škola

 

1. Prospěch na ZŠ

(průměr za druhé pololetí osmého ročníku a prvního pololetí devátého ročníku školy – za oba ročníky dohromady, kde uchazeč plnil povinnou školní docházku, maximum 3 body dle následující stupnice:

průměr do

1,50

2,00

2,50

body

3

2

1

u průměru nad 2,50 se započítává 0 bodů)

 

2. Uchazeči se zrakovým postižením

(0 až 12 bodů udělených přijímací komisí na základě vyhodnocení studijních předpokladů, schopností a dovedností uchazeče dle písemného doporučení školského poradenského zařízení, jehož součástí je navržení konkrétních podpůrných opatření)

 

3. Uchazeči s jiným typem zdravotního postižení

(0 až 12 bodů udělených přijímací komisí na základě vyhodnocení studijních předpokladů, schopností a dovedností uchazeče a možnosti začlenění mezi zrakově postižené žáky dle písemného doporučení školského poradenského zařízení, jehož součástí je navržení konkrétních podpůrných opatření)

 

 

 

Obecná ustanovení pro všechny obory vzdělání

Na základě získaného počtu bodů bude pro každý obor vzdělání sestaveno závěrečné pořadí uchazečů v rámci přijímacího řízení v příslušném kole.

Uchazeč, který získal méně než 6 bodů v přijímacím řízení, neuspěl a není přijat.

Uchazeči, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, stanovených kritérii, jsou přijati dle pořadí celkového počtu dosažených bodů, a to do limitu počtu přijímaných pro daný obor vzdělání.

Ve všech uvedených oborech vzdělání je počet přijatých žáků s jiným typem zdravotního postižení než zrakové postižení limitován 25% nejvyššího počtu žáků ve třídě stanoveného platným předpisem.

Uchazeče bez zdravotního postižení a se zdravotním znevýhodněním škola upozorňuje na    § 3 odst. 4 a 5 a § 10 odst. 2 vyhlášky č. 73/2005 Sb, o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění, z nichž vyplývá, že uchazeč bez zdravotního postižení nebo se zdravotním znevýhodněním nemůže být přijat ke studiu ve střední škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením.

 

 

c) přijímací zkouška se nekoná

 

 

 

 

 

 

 

d) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání:

Kód oboru vzdělání (KKOV)

Název oboru vzdělání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

79-41-K/41

Gymnázium

12

63-41-M/02

Obchodní akademie

- čtyřleté studium

12

63-41-M/02

Obchodní akademie

– zkrácené dvouleté studium

12

75-41-M/01

Sociální činnost

12

63-51-J/01

Obchodní škola

12

 

e) v souladu s § 1, odst. 2 vyhlášky MŠMT č. 671/2004 sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, se určuje jako doklad o zdravotním postižení uchazeče, na základě kterého se hodnotí dle bodů 2 a 3 kritérií pro každý jednotlivý obor vzdělání, písemné doporučení školského poradenského zařízení (disponujícího oprávněním k vystavení tohoto doporučení), jehož součástí je navržení konkrétních podpůrných opatření, ne starší než jeden rok k poslednímu možnému dni odevzdání přihlášky pro příslušné kolo přijímacího řízení; tento doklad je jako doklad související s kritérii přijímacího řízení součástí přihlášky

 

f) v souladu s § 60b odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) uchazeč odevzdá přihlášku  pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání řediteli příslušné střední školy do            15. března 2016

  

PhDr. Ivan Antov, v. r.

ředitel školy

 

 

Ročenky

Ročenka 2014-2015 ve formátu PDF (5 MB)

Ročenka 2013-2014 ve formátu PDF (4 MB)

Ročenka 2012-2013 ve formátu PDF (4 MB)

Ročenka 2011-2012 ve formátu PDF (9 MB)

Ročenka 2010-2011 ve formátu PDF (8,82 MB) nebo DOC (34 MB)

Ročenka 2009-2010 ve formátu PDF (10 MB) nebo DOC (43 MB)

Ročenka 2008-2009 ve formátu PDF (10 MB)

Ročenka 2007-2008 ve formátu PDF (9 MB) a DOC (32,5 MB)

Syndikovat obsah